Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR

Projekty


Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój [POWER].

Projekt "Zadania kosmiczne i bardziej przy-Ziemne realizowane przez roboty koła SKaNeR" jest finansowany z programu Najlepsi z Najlepszych! 3.0. Numer umowy: MNiSW/2019/11/DIR/NN3.

Bilety lotnicze na zawody robotyczne dla grupy Raptors zostały zakupione przez firmę Sports Tourist zgodnie z obowiązującą na Politechnice Łódzkiej umowie o współpracy RAP 384 09 2016 RNZ z dnia 14.07.2015.

O nas


Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR działa przy Zakładzie Sterowania Robotów Instytutu Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) PŁ od 2001 roku.

Pomysłodawcą oraz opiekunem koła jest dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ. W ramach prac Koła studenci mogą realizować własne pomysły, a także rozwijać już istniejące projekty. Członkami SKaNeRa są studenci praktycznie wszystkich lat, wystarczy zapał do pracy i pomysły.

KontaktSumo Challenge


Ogólnopolskie Zawody Robotów Sumo Challenge odbywają się od roku 2008. Przez kilka lat istnienia imprezy mieliśmy okazję podziwiać w Łodzi zmagania kilkuset robotów z całej Polski, a także z zagranicy. Nasza impreza ma niepowtarzalny charakter, ze względu na przyjazną atmosferę, a także ze względu na ogromną liczbę publiczności, z której każdy, nawet zupełny laik w dziedzinie robotyki poza obserwowaniem zmagań najlepszych robotów, ma okazję samemu je programować i budować.

Strona projektu

Raptors


Drużyna Raptors to studenci czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej, których połączyła idea zaprojektowania i budowy łazika marsjańskiego na międzynarodowe zawody specjalistycznych robotów mobilnych.

Nagrody
University Rover Challenge 2017
- 5 miejsce na świecie

University Rover Challenge 2016
- 5 miejsce na świecie

European Rover Challenge 2016
- 1 miejsce na świecie

ERL Emergency 2017
- 2 miejsce na świecie w konkurencji Land + Air
- 2 miejsce na świecie w konkurencji Land + Water
- 2 miejsce na świecie w konkurencji Land + Air + Water

Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge 2017
- awans do finału jako jedyna polska drużyna
- 6 miejsce na świecie w Grand Challenge

Strona projektu

TTN-TUL


TTN-TUL jest inicjatywą studentów Politechniki Łódzkiej (TUL - Technical University of Lodz) mającą na celu popularyzację Internet of Things (IoT), technologii LoRa oraz infrastruktury TheThingsNetwork (TTN). W ramach naszej działalności powstaje wiele projektów składowych skupiających się na poszczególnych częściach rozwiązań IoT, począwszy od projektowania modułów elektronicznych, poprzez rozwijanie i wdrażanie aplikacji webowych do przetwarzania i prezentacji danych aż po rozwój łódzkiej infrastruktury IoT.

Strona projektu

Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
  1. Koło Naukowe jest podstawową formą organizacyjną Studenckiego Ruchu Naukowego.
  2. Koło Naukowe jest formą aktywności naukowej i zawodowej studentów.
  3. Podstawowe cele pracy Koła Naukowego to podnoszenie wiedzy studentów, pogłębianie ich zainteresowań, nauka rozwiązywania problemów, kształtowanie postaw twórczych, przygotowanie do samodzielnej pracy i umiejętność zorganizowania współpracy w zespole.
  4. Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
  5. Podstawy prawne działania Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR są następujące:
   • ustawa o Szkolnictwie Wyższym (w aktualnej jednolitej wersji)
   • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w Szkołach Wyższych
   • statut Politechniki Łódzkiej i Regulamin Studiów na PŁ
   • niniejszy regulamin
  6. Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wnoszone po przegłosowaniu ich na Zebraniu Koła zwykłą większością głosów i zatwierdzeniu ich (lub braku wyrażenia sprzeciwu) przez odpowiedni organ Uczelni upoważniony do rejestracji Koła Naukowego.
 2. Nazwa i siedziba Koła Naukowego
  1. Nazwa Koła Naukowego: "Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR"
  2. Siedzibą Koła Naukowego jest Zakład Sterowania Robotów Instytutu Automatyki PŁ - ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź.
 3. Zasady członkostwa w Kole Naukowym
  1. Członkami Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNer mogą być studenci Politechniki Łódzkiej.
  2. Członkostwo Koła rozpoczyna się dla studenta gdy jest on jednym z członków-założycieli Koła Naukowego lub gdy Zarząd Koła podjął uchwałę o przyjęciu go do Koła Naukowego.
  3. Członkostwo Koła kończy się dla studenta gdy jest on skreślony z listy studentów, wystąpi osobiście lub gdy Zarząd Koła podjął odpowiednią uchwałę.
 4. Członkostwo w Kole Naukowym dla osób niebędących studentami Politechniki Łódzkiej
  1. Byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR, którzy są już absolwentami PŁ, jednakże dalej są zaangażowani w działalność Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR uznani są za Radę Starców (Honorowi Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR).
  2. Osoby niebędące studentami Politechniki Łódzkiej, zaangażowane w działalność Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR, mogą otrzymać status Sympatyka.
  3. Status Sympatyka pozwala udzielać się na forum, posiadać aktywne konto użytkownika na oficjalnej stronie WWW Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR.
  4. Osoby będące Honorowymi Członkami bądź Sympatykami Koła Naukowego mogą korzystać z zasobów Koła Naukowego pod nadzorem Zarządu.
  5. Rada Starców oraz Sympatycy Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR nie mogą brać udziału w głosowaniach podczas spotkań Koła Naukowego.
 5. Władze Koła Naukowego
  1. Najwyższą władzą Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR jest Walne Zebranie jego członków.
  2. Uchwały podczas Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
  3. Pracą Koła Naukowego kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z opiekunem Koła.
  4. Zarząd Koła Naukowego Robotyki może liczyć od 3 do 6 osób.
  5. Podstawowe zakresy obowiązków Zarządu są następujące:
   • Prezes Koła Naukowego jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Koła Naukowego, reprezentację Koła Naukowego na terenie Uczelni i zewnątrz, sprawy personalne, ogólny nadzór nad gospodarką, wszelkie rozliczenia finansowe.
   • Wiceprezes lub Wiceprezesi: organizacja prac badawczych, opieka nad powierzoną aparaturą, gospodarka narzędziami i materiałami oraz programami i nośnikami informacji oraz opieka nad tablicą ogłoszeń Koła, tworzenie i aktualizacja stron WWW Koła, dysponowanie kontem poczty elektronicznej.
   • Sekretarz Koła Naukowego Robotyki: prowadzenie aktualnej dokumentacji Koła, listy członków Koła i tematów prowadzonych prac, redagowanie i przechowywanie sprawozdań oraz planów prac, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (w tym dostęp do konta poczty elektronicznej).
 6. Wybory władz Koła Naukowego
  1. Kadencja Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR trwa 1 rok. Na koniec kadencji Zarząd Koła składa sprawozdanie.
  2. Wybór Zarządu Koła następuje na Walnym Zebraniu Koła Naukowego zwykłą większością głosów.
  3. W razie uzasadnionej potrzeby skład Zarządu może być uzupełniany podczas kadencji w sposób określony w p. 5.2
  4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu Koła Naukowego opiekunowie Koła mogą zwołać Walne Zebranie Koła w celu powołania nowego Zarządu Koła.
 7. Rozwiązanie Koła Naukowego
  1. Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Koła
  2. Koło Naukowe może ulec likwidacji na podstawie decyzji Władz uczelni w wyniku stwierdzenia działalności sprzecznej z prawem lub niezgodnej z celami Koła Naukowego (jak w p. 1.3)
  3. Brak działania Koła Naukowego przez okres co najmniej roku upoważnia opiekunów do złożenia wniosku o rozwiązanie Koła.
  4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w pracy Koła Naukowego opiekunowie Koła mogą zwołać Walne Zebranie Koła w celu rozwiązania Koła.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują ogólne przepisy prawa i szczególne przepisy prawa dla Uczelni Wyższych wymienione w p. 1.5.
  2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła.

Zamknij Regulamin