Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych przy zgłoszeniu do udziału w zawodach Robotów Sumo Challenge w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116; Dane przetwarzane będą przez Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR.

Politechnika Łódzka przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu organizacji i sprawnego przeprowadzenia zawodów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe zawarte w dokumentacji fotograficznej z udziałem uczestników będą umieszczane w materiałach podsumowujących zawody.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do zakończenia zawodów lub do kolejnej ich edycji. Lista uczestników, program i inne dokumenty pozostają w archiwum. Przysługuje Pani/Panu zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora inspektorem ochrony danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20 39.